добре дошли

Благодарим ви, че проявихте интерес към нашата страница и нашата дейност! Поздравления за добрия избор! Портал www.f-mon.org предоставя информация за структурите на гражданското общество и дейности, подкрепящи обмяната на познание и неформално образование за НПО – сектора в Североизточния район на планиране. Нашата цел е да насърчим сътрудничеството между различни организации – особено при търсене на партньорства за финансиране на проекти с обществено значение. За това се стремим да стимулираме организационната, управленската и гражданската активност на местната общност. Този портал е създаден по проект „ Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация”, Договор № 08-23-152/С/27.08.2008, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Изложените в този портал възгледи са на фондация „ Модерно образование и наука” и по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия. За проекта : В тази секция сме представили информация за проекта.
Дискусионен форум на Портала: Чрез системата за коментари се стремим да насърчим свободното споделяне на реакции и гледни точки, породени от трудностите в работата на неправителствените организации, проблеми в общуването и сътрудничеството с местните власти, при разработването и осъществяването на местните политики за развитие, за всеки текст, поместен на Портала. Библиотека: Нашата информационна система „Библиотека” съдържа източници на информация и публикации в помощ на неправителствените организации. Бази данни НПО: Всички потребители имат достъп до Бази данни НПО. база данни НПО Възползвайте се от възможността да регистрирате своята организация.

акцент

Фондация "Модерно образование и наука" 
Офис - Добрич
гр. Добрич,
ул. "България",№ 3,
Тел.: 058 / 655 628; 
Факс: 058 / 605 760 
е-mail: f.mon.dch@gmail.com
виж повече